Slovo na dnes


Odkazy k Bohu


Odporúčame


Vyhľadávanie na skránke


WEB HELP

  • Google Translate/Prekladač
  • Google Search/Vyhľadávač
  • iGoogle
  • Bookmarks/Záložky


Modlitba ako terapia
Pohľad psychiatra na to, čo sa deje v našom vnútri, keď sa modlíme...

uverejnené dňa 09. 02. 2008 | Autor/ka: Tomáš Hupka

Pablo Martínez - lekár a psychiater, pôsobí v kresťanskej nemocnici v Barcelone. Popri tom prednáša po celej Európe, venuje sa poradenstvu a tiež štúdiu a výkladu Biblie. Je prezidentom španielskej Evanjelikálnej aliancie, jedným zo zakladajúcich členov Londýnskeho inštitútu súčasného kresťanstva a profesorom pastorálnej teológie v Španielskom teologickom seminári. V knihe Modlitba, vydavateľstvo Porta Libri, Bratislava, Martínez hovorí o tom, ako naša povaha a osobnosť ovplyvňuje našu modlitbu. Sú rôzne typy modlitby vhodné pre rôzne typy ľudí. Naše modlitby sú ovplyvnené nielen naším duchovným stavom, ale aj inými vecami. Na náš modlitebný život majú vplyv tri dôležité faktory. Dva z nich nás ovplyvňujú stále: naša povaha a naša osobnosť. Tretím faktorom sú okolnosti daného momentu a často sú závislé od dočasného fenoménu. Autor poctivo hovorí o niektorých problémoch, ktoré kresťania prežívajú a dáva praktické návrhy na ich vyriešenie. Vyzýva k vytrvalosti, pretože modlitba má aj terapeutickú hodnotu.

Z úvodu k slovenskému vydaniu: „Kniha, ktorú držíte v rukách je praktickým štúdiom vzťahu medzi našou povahou, emóciami a naším modlitebným životom. O modlitbe existuje množstvo kníh, ale veľmi málo bolo napísaných z tohto pohľadu. Veľmi často spájame modlitbu s bremenom viny. Často nám napadne: ‘Modlím sa príliš málo.‘ „Mal by som byť lepším modlitebníkom.‘ Chcel by som, aby moji čitatelia prežili modlitbu ako potešenie, zdroj pohody, ‘hostinu‘ duše.“

Rovnako ako ľudia, aj modlitba má rôzne podoby. Je ohraničená tým, kým sme, ale aj okolnosťami, za ktorých sa uskutočňuje. Kniha Pabla Martíneza približuje svet modlitby. Prijmite pozvanie na nahliadnutie do tohto sveta...

Introvert verzus extrovert
Prvým dôležitým kritériom pri nazeraní na modlitbu, je rozdelenie ľudí na introvertov a extrovertov.

Introvert je človek, ktorého energia je zameraná do vnútra. Tento typ sa cíti dobre, keď je sám. Nie že by nemal rád spoločnosť, ale vzťah ho veľmi vyčerpáva, preto sa často vracia do samoty, aby znova načerpal silu. Jeho znakom je, že prirodzene tiahne k meditácií, má bohatý duchovný život a ponára sa do h?bky svojej duše. Aj jeho modlitba je hlboká a hoci sa novonok neprejavuje emóciami, v jeho srdci horí skutočný oheň.

Extrovert je človek, ktorého energia je zameraná smerom von. Tento typ dáva prednosť spoločenstvu a ľahko nadväzuje vzťahy. A práve v spoločenstve druhých spoznáva seba samého a dokáže načerpať silu. Jeho znakom je, že viac tiahne k aktivite, preto neprekvapí, že jeho aktivita a služba druhým, je jeho modlitbou. Bohatstvo jeho duchovného života pochádza zo spoločenstva, ktoré je pre neho zdrojom inšpirácie. Jeho modlitba je síce zameraná na praktické veci, ale prežívaná emotívne.

Nikto nie je čistý introvert, či extrovert, všetci sme ich kombináciou, aj keď v rôznom pomere. Je dôležité hľadať medzi nimi rovnováhu.

Myseľ & pocit & vnem & intuícia Druhým kritériom je podľa Martíneza rozdelenie ľudí na štyri typy: mysliaci, cítiaci, vnímavý a intuitívny typ.

Pri ľuďoch mysliaceho typu prevláda logika nad pocitmi, objektívne nad subjektívnym. Takýto človek sa viac modlí hlavou, než srdcom. A keďže modlitba je vzťah a vyjadrenie pocitov, pre človeka tohto typu, je ťažké modliť sa. Potrebuje impluz, ktorý by ho naštartoval, preto uprednostňuje modlitbu v spoločenstve. Na druhej strane má dobré predpoklady pre sebapoznanie a pre spoveď. Dokáže analyzovať a hľadať súvislosti. A dokáže sa dobre a úprimne modliť za iných. Jeho duchovný život je stabilný, bez nejakých výkyvov, aj v ťažkostiach ostáva silný vo viere.

Ďalším typom je cítiaci typ. Pre tento typ je dôležitá emócia, rozhoduje sa na základe skúsenosti. Nebeského otca vníma ako starostlivého priateľa a milujúceho otca. Vníma vieru ako vzťah lásky a bytostne prežíva božiu blízkosť. Nemá problém modliť sa, lebo je to pre neho osobné stretnutie s Bohom, ale nie je to vždy ľahké, pretože mu chýba sebadisciplína. V okamihu, kedy prežíva Božiu blízkosť, je jeho viera naozaj silná, ale v okamihu, kedy nemá tento pocit blízkosti, sa začne zmietať pochybnosťami.

Intuitívny typ je človek, ktorí má cit pre to, čo je ostatním skryté. Modliť sa pre neho nie je ťažké. Jeho modlitba je blízka mystickej modlitbe. Voči Bohu prežíva posvätnú úctu, priťahuje ho jeho tajomstvo. Formálne modlitby používa ako zahrievacie kolo, ktoré využije na to, aby sa hlboko ponoril do svojho vnútra a nechal sa unášať tým, čo zmieta jeho svetom. Rovnako hlboko prežíva aj duchovné veci, ale často stráca cit pre realitu. Impulzom pre jeho modlitbu je spontánnosť. Ale bežný „všedný“ život pre neho nemá potrebné čaro. To duchovné, je často pre neho únikom pred svetom.

A posledným je vnímavý typ, človek ktorí vníma svet cez vnem, teda cez svoje zmysly. Nemá problém nadviazať vzťah s Bohom, jeho modlitby sú spontánne, obzvlášť preferuje chvály. Jeho vzťah s Bohom je priamy a trochu naivný, ale v tom dobrom zmysle – pristupuje totiž k Bohu s dušou dieťaťa. Zmeny a drobné problémy ho dokážu vyviesť z rovnováhy, ale veľmi rýchlo sa mu vracia radosť zo života. Máva síce problém zastaviť sa a skoncentrovať, na druhej strane kladie dôraz na rituály, či už v liturgii, alebo v duchovnom živote.

U každého je jeden typ dominantný, jeden pomocný a ostatné dva sú zastúpené v menšej miere. Martínez píše, že aj tu je dôležité snažiť sa o ich rovnováhu.

Význam modlitby
S človekom je bytostne spojená túžba po posvätne a modlitba zohráva klúčovú úlohu v nap?ňaní tejto túžby. Modlitba je dialógom medzi Bohom a človekom. Ak modlitbu vnímame ako vzťah dôvery a z toho prameniacej lásky a blízkosti, tak potom je modlitba účinnou psychoanalýzou. Ak modlitbu vnímame ako prostriedok pre vyjadrenie svojich pocitov a vyrozprávanie sa z toho, čo nás ťaží, môže modlitba sp?nať úlohu účinnej katarzie – očistenia a oslobodenia sa od okolností, v ktorých žijeme. Ak modlitbu vnímame ako miesto, kde vo svetle Božej lásky spoznávame svoju nedokonalosť, tak modlitba je nástrojom sebaspoznania.

Ak popritom je modlitba miestom, kde napriek svojej nedokonalosti prežívame Božiu lásku k nám, tak potom je modlitba cestou k spoznaniu vlastnej hodnoty. Ak modlitba je miestom, kde dokážeme predložiť svoje ťažkosti pred Boha a pozvať ho do svojho života, tak sa stáva miestom, kde dokážeme načerpať silu, do ďalších duchovných zápasov.

Ako vidno, modlitba je zdrojom veľkého bohatstva a veľmi účinnou terapiou. Pravidelná modlitba môže byť účinnou zbraňou proti každodennému stresu a zvyšuje pravdepodobnosť, že sa „nezbláznime“ zo zmätku sveta okolo nás.

Typ modlitby, ktorý vám najviac vyhovuje
Martínez vo svojej knihe hovorí o tom, aké kombinácie osobností sú bežné, ako sa jednotlivé osobnosti dop?ňajú a prejavujú v bežnom živote. Zaujímavou je aj koncepcia, kde ukazuje, v ktorom povolaní sa najlepšie uplatní každá z osobností. Aj keď podľa tej koncepcie mám buď nesprávnu osobnosť, alebo zlé povolanie :). Navyše celú kapitolu venuje tomu, ako sa vysporiadať s minulosťou, ak negatívne poznačila modlitbu. V ďalšej kapitole odpovedá na otázky o modlitbe, ktoré mu ľudia najčastejšie kladú. Medzi iným, ako zjednotiť prosby s Božou vôľou, ako odpustiť niekomu, kto nám ublížil, alebo ako sa vysporiadať so zlými myšlienkami. Jednu kapitolu zasvätil aj obhajobe modlitby voči predsudkom, ktorými spoločnosť najčastejšie spochybňuje jej význam. A v poslednej kapitole porovnáva kresťanskú modlitbu s východnou meditáciou.

Jazyk autora je jednoduchý, aj keď informatívne nasýtený, vďaka čomu môže byť text miestami náročnejší na čítanie. Na druhej strane, je z textu cítiť, že autor vie o čom píše, čo navyše dokazuje aj množstvom príkladov, ktorými dokresľuje svoje posolstvo. Martínez sa opiera hlavne o dielo a odkaz psychiatra Karla Junga. Veľkým prínosom je aj skutočnosť, že ku každej kapitole ponúka prehľad literatúry z ktorej čerpal, takže ak vás niečo viac zaujalo, môžete ísť do h?bky. Je viac dôvodov, pre ktoré kúpu tejto knihy neľutujem a to aj napriek tomu, že mám radšej Frankla, než Junga...

V knihe Pabla Martíneza spoznáte dary svojej osobnosti, v čom sú vaše silné a slabé stránky, spoznáte typ modlitby, ktorý vám najviac vyhovuje. Spoznáte tiež prednosti a nedostatky vo svojom duchovnom živote, ako ich prekonať a pred čím sa chrániť. A v neposlednom rade spoznáte, v čom je význam a prínos modlitby...

Zdroj: http://www.postoy.sk/node/1122

Zdroj: postoy.sk

Páči sa vám tento článok?