Slovo na dnes


Odkazy k Bohu


Odporúčame


Vyhľadávanie na skránke


WEB HELP

  • Google Translate/Prekladač
  • Google Search/Vyhľadávač
  • iGoogle
  • Bookmarks/Záložky


Gay/gayský /gej/gejský, lesbička/lesba/lezba/lesbický/lezbický, coming-out...

uverejnené dňa 29. 08. 2010 | Autor/ka: Mária Ščepková

NAŠA OTÁZKA:

Slovenská akadémia vied
Jazykový ústav ?udovíta Štúra
Panská 26
813 64 Bratislava
http://www.juls.savba.sk/
poradna@juls.savba.sk

Bratislava
8.7.2010

Dobrý deň,
dovoľujeme si obrátiť sa na Vašu jazykovú poradňu s otázkou o používaní slov gay/gayský /gej/gejský, ako aj lesbička/lesba/lezba/lesbický/lezbický, resp. v súvislosti s tým aj coming-out.

O slovenskom prepise daných slov sa vedie diskusia už dlhší čas; pokúsili sme sa vyhľadať informácie v tlačenej forme jazykových slovníkov a príručiek slovenčiny, ako aj na internete, žiaľ, skutočne uspokojivú definitívnu odpoveď sa nám zatiaľ nepodarilo nájsť.

Wikipédia pod heslom "Slovak language" spomína, že, údajne, tak ako "software - softvér " je možný/používaný aj dvojtvar "gay - gej": "Most foreign words receive Slovak spelling immediately or after some time. For example, "weekend" is spelled víkend, "software" - softvér, "gay" - gej (both not exclusively) ..." http://en.wikipedia.org/wiki/Slovak_language#Orthography

Na webstránke Jazykového ústavu ?udovíta Štúra www.juls.savba.sk v texte (podľa všetkého z roku 1995) "Gay, gaya, gayovia" sa píše:

"Anglické slovo gay [gej] sa dostáva do obehu najmä v súvislosti s oživovaním problematiky homosexuálov v našej tlači. Používa sa predovšetkým v anglických kontextoch, napr. v názve nedávneho festivalu 'Gay Film Festival' a v pomenovaní gay society (ktoré by sme mohli preložiť ako 'veselá spoločnosť'). Tu funguje slovo gay v postavení prívlastku, teda ako prídavné meno. Podobne aj v spojení gay film. Ale v spojení gayovia pozerali svoje filmy už zreteľne ide o podstatné meno. ... Teda to, čo má v angličtine výrazný príznak slangovosti, stáva sa po prechode do slovenčiny neutrálnym pomenovaním. Možno len čakať, kedy sa vďaka svojmu rozširovaniu začne poslovenčovať aj pravopisne, a teda prepisovať sa do podoby gej, geja, gejovia, príp. gejský." Ján Horecký, www.juls.savba.sk/ediela/ks/1995/5/ks1995-5.html

Stránka slovenskej gay/gej-komunity uvádza (text bez dátumu): "Čo je to gay? Slovo gay je anglické slovo majúce viac významov. Konkrétne môže znamenať 'veselý, pestrý, jasný, ostrý', dokonca aj 'zhýralý'. V slovenčine sa bežne používa ako synonymum homosexuála. Má to aj praktický význam, pretože nezasväteným ľuďom nie je tak jasné, čo je to 'gay', naopak slovo 'homosexuál' je jasné aj 80-ročnej babke stojacej na druhom konci zastávky. Pred niekoľkými mesiacmi Slovenský jazykový ústav uviedol do Slovenčiny aj niečo ako 'novodobé slovenské slová', ktorými sa popri slovách ako napríklad softvér a hardvér zaviedlo do spisovného jazyka aj podstatné meno gej a prídavné meno gejský. Nedá sa však povedať, že by sa nejako tieto slové ujali a väčšina ľudí ich nepoužíva." http://www.gay.sk/start/index.php?Itemid=49&id=64&option=com_content&task=view

V súvislosti s tým však vyvstáva aj otázka s prepisom a používaním spojenia coming-out, ktoré označuje proces prijímania vlastnej homosexuálnej orientácie, aj jej priznávanie pred inými.
Ak by malo byť správne používanie prepisu gej - potom bude v jednom a tom istom texte pomerne zvláštne pôsobiť vedľa seba poslovenčený výraz gej a následne ešte komplikovanejší a pritom nezmenený výraz v angličtine coming-out...

Viď napr. ako sa za predchádzajúcim citovaným textom o prepise gay/gej hneď v nasledujúcom odstavci píše:  "Čo je to coming-out? Slovo coming-out pochádza opäť z angličtiny a znamená zmierenie sa s vlastnou orientáciou. Svojim coming-outom budeš nazývať dobu, v ktorej definitívne zistíš, že tým, že si na chalanov ešte nie si nejaký zvrhlík, ale normálny človek ako hocikto iný, dobu, v ktorej sa nebudeš pohoršovať nad tým, že sa ti na ulici páči oprotiidúci pekný chalan, jednoducho keď zistíš, kto naozaj si. Niektorí ľudia vidia pod týmto pojmom aj tzv. vonkajší coming-out, čiže priznanie svojej orientácie svojmu okoliu - kamarátom, rodičom a iným známym. Práve otázkami coming-outu sa zaoberá táto prvá kapitola..." http://www.gay.sk/start/index.php?Itemid=49&id=64&option=com_content&task=view

Resp. ak by sa teda malo prepisovať gay na gej, prečo sa potom neprepisuje aj napr. sex na seks, resp. homosexual na homoseksuál...? (Čo, samozrejme, pôsobí už dosť úsmevne, i keď napr. v poľštine sa podobný jazykový prepis cudzojazyčných výrazov bežne používa.)

Podobne aj s výrazom lesbička/lesba/lezba/lesbický/lezbický... Nepodarilo sa nám zistiť ani správny prepis do slovenčiny, ani správnosť samotného tvaru v slovenčine - je skutočne výraz lesbička považovaný za zdrobnelinu a teda správne má byť používaný, inak skôr hrubo znejúci, výraz lesba ...? A prepis do slovenčiny má potom byť lesba alebo lezba - keďže v rôznych textoch je možné sa stretnúť s oboma tvarmi...?

Jednoznačný uzáver či usmernenie vzhľadom na dané pojmy je akosi, zdá sa, nedostupné... Používanie v textoch v médiách a v literatúre - zatiaľ stále využíva viaceré slovenské formy oboch pôvodne anglických slov gay/lesbian... Tak si dovoľujeme obrátiť sa na Vás s prosbou o vyjadrenie k týmto otázkam.

Srdečná vďaka vopred

S pozdravom

Ščepková Mária
za Neformálnu iniciatívu gay-kresťanov a im blízkych "Medzipriestor"

 

ODPOVEĎ JAZYKOVEDCOV

Slovenská akadémia vied
Jazykový ústav ?udovíta Štúra
Panská 26
813 64 Bratislava
http://www.juls.savba.sk/
poradna@juls.savba.sk

Bratislava
15.7.2010

Odpovedáme na Váš e-mail z 8.7.2010.

Cudzie slová, ktoré sa prevezmú do slovenčiny, nadobudnú väčšinou po určitom čase zdomácnenú, adaptovanú podobu prispôsobenú slovenskému pravopisu. Nie všetky cudzie slová však prejdú procesom adaptácie a takisto spôsoby adaptácie a čas, za ktorý sa cudzie slová adaptujú, sú rôzne.

Vo všeobecnosti možno povedať, že najrýchlejšie sa adaptujú slová s vysokou frekvenciou používania, teda také, ktoré si osvojí široký okruh používateľov slovenského jazyka, pojme ich do svojej slovnej zásoby a často ich používa.

Okrem toho však pôsobí na adaptáciu slov veľa rozličných faktorov, napríklad to, či už v slovenčine existuje adaptovaný výraz s rovnakou slovotvornou časťou (napr. podľa slov softvér hardvér sa rýchlo adaptovali aj neskôr prevzaté slová ako malvér, frivér spajvér), do akej vednej alebo spoločenskej oblasti sa prevzali cudzie slová (napr. talianske výrazy v hudobnej terminológii si často tradične zachovávajú pôvodný taliansky pravopis a podobne je to napríklad s francúzskymi slovami v gastronomickej terminológii), do akej miery sa prevzaté cudzie slovo „vzpiera" slovenčine (napr. má pre slovenčinu nezvyčajné hláskové skupiny alebo zakončenie) a nakoľko sa pôvodná písaná podoba odlišuje od výslovnosti.

Bežným javom je aj to, že v procese zdomácňovania má jedno cudzie slovo nejaký čas viac podôb zodpovedajúcich kodifikácii slovenského jazyka alebo aspoň slovenskej jazykovej norme.
Keď sa cudzie slovo zaradí do slovnej zásoby nášho jazyka, o čom svedčí jeho používanie v slovenských jazykových prejavoch, zvyčajne sa lexikograficky spracuje a zaradí do slovenských slovníkov cudzích slov a niektoré aj do lexikografických príručiek slovenského jazyka, ako je Krátky slovník slovenského jazyka (tu jednozväzkový rozsah slovníka obmedzuje výber slov naozaj len na tie bežnejšie používané) alebo do vznikajúceho Slovníka súčasného slovenského jazyka (z plánovaných ôsmich zväzkov vyšiel zatiaľ len 1. zväzok, písmená a-g).

Zo slov, na ktoré ste sa spytovali, popri pôvodnej podobe slova gay sa v súčasných slovenských slovníkoch cudzích slov a v spomínanom prvom zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka uvádza adaptovaná podoba gej.
V Slovníku súčasného slovenského jazyka sa uvádza podoba gej už na prvom mieste, čo znamená, že táto podoba je už v slovenčine frekventovanejšia než podoba gay.

V súvislosti s dvoma pravopisnými podobami slova gay/gej sa tvoria aj dve podoby prídavného mena gayský/gejský. V Krátkom slovníku slovenského jazyka ani v Pravidlách slovenského pravopisu, ktoré majú kodifikačnú platnosť, sa tieto slová zatiaľ neuvádzajú, čo súvisí aj s obdobím vzniku týchto príručiek. Nájdeme v nich však slová lesbizmus, lesbička lesbický v takejto kodifikovanej pravopisnej podobe zodpovedajúcej spisovnej slovenčine. Vzhľadom na to, že uvedené slová súvisia s pomenovaním gréckeho ostrova Lesbos, písanie týchto slov so z (lezbizmus, lezbička, lezbický) nie je opodstatnené. Výraz lesba sa väčšinou hodnotí ako hovorový pendant pomenovania ženy s homosexuálnou orientáciou lesbička.

Čo sa týka používania adaptovanej podoby slova gej v texte spolu s neadaptovanými anglickými výrazmi ako coming-out, vzhľadom na to, že proces adaptácie cudzích slov v slovenčine je rôznorodý, je len prirodzené, že sa v rámci jedného textu stretávame popri domácich výrazoch aj s prevzatými slovami s rôznym stupňom zdomácnenia. V slovenskom texte však môžete používať namiesto anglického výrazu coming-out zodpovedajúci slovenský výraz, napríklad prihlásenie sa k (homosexuálnej) orientácii.

S pozdravom

PhDr. Katarína Kálmánová
za jazykovú poradňu JÚ?Š SAV

Jazyková poradňa JÚ?Š SAV http://www.juls.savba.sk/poradna/index.html poskytuje verejnosti svoje služby na telefónnom čísle +421 2 54431761-2 v pracovných dňoch od 8.00 do 12.00 hodiny a na e-mailovej adrese poradna@juls.savba.sk

Páči sa vám tento článok?