Slovo na dnes


Odkazy k Bohu


Odporúčame


Vyhľadávanie na skránke


WEB HELP

  • Google Translate/Prekladač
  • Google Search/Vyhľadávač
  • iGoogle
  • Bookmarks/Záložky


Rímskokatolícka cirkev, Katolícka cirkev, Cirkev, iná cirkev, iné cirkvi...

uverejnené dňa 05. 03. 2011 | Autor/ka: Mária

NAŠA OTÁZKA:

Slovenská akadémia vied
Jazykový ústav Ľudovíta Štúra
Panská 26
813 64 Bratislava
http://www.juls.savba.sk/
poradna@juls.savba.sk

 Bratislava
25.9.2010

 Dobrý deň,
dovoľujem si obrátiť sa na Vašu jazykovú poradňu s otázkou o písaní veľkých písmen v náboženskej terminológii. Konkrétne ide o slová "cirkev", "Rímskokatolícka cirkev", "Katolícka cirkev", a im podobné.

Na internete je prístupný dokument Písanie veľkých písmen v náboženskej terminológii, (PhDr. E. Sitárová, PhDr. S. Ondica, PhDr. I. Masár, PhDr. M. Považaj, 2006), ktorého jazykové "pravidlá sú podľa dohovoru členov Združenie katolíckych vydavateľov Slovenska ZKVS záväzné pre všetkych jej pracovníkov pri práci s textom náboženského charakteru od dňa obdržania predmetného súpisu termínov (dané k dispozícii v Trnave 31. marca 2006)", www.networkslovakia.sk/doc/TERMINOLOGIA.doc (Network Slovakia - Spoločenstvo katolíckych žurnalistov je občianske združenie s charakterom profesiového zoskupenia, zamerané na profesionálnu i vzájomnú podporu mladých kresťanských novinárov na Slovensku.)

Podľa daného dokumentu a "dohovoru" sa slovo cirkev píše s veľkým začiatočným a to nielen v písaní prídavného mena - napr. " Rímskokatolícka cirkev, Katolícka cirkev", ale aj - avšak len ak ide o označenie pre Katolícku cirkev - v písaní podstatného mena "Cirkev, svätá rímska Cirkev, svätá Cirkev, všeobecná Cirkev, latinská Cirkev, Učiteľský úrad Cirkvi", a pod. (Písanie veľkých písmen v náboženskej terminológii, str. 2). Podľa tohto chápania Katolícka cirkev je Cirkev s veľkým "C", zatiaľ čo všetky ostatné, to jest nie katolícke kresťanské spoločenstvá, sú iba "cirkvi"...Podobne aj Katechizmus katolíckej cirkvi http://www.katechizmus.sk/index.php v slovenskom preklade používa rovnaké pravidlo, to jest slovo "cirkev" písané s veľkým začiatočným písmenom automaticky znamená Katolícku cirkev.Krátky slovník slovník slovenského jazyka, 2003, ako aj Slovník cudzích slov, 2005, aspoň vo svojej online forme http://slovniky.juls.savba.sk/?w=cirkev&c=V1a3 naopak uvádzajú slová - prídavné i podstatné mená - označujúce cirkev s malým začiatočným písmenom: "Cirkev - organizované spoločenstvo veriacich určitého vyznania: protestanská, katolícka, pravoslávna cirkev" atď.Pravidlá Slovenského Pravopisu, 2000, http://www.scribd.com/doc/16317328/Pravidla-slovenskeho-pravopisu (ktorého spoluautori sú aj spoluautormi spomínaného dokumentu a dohovoru) v časti VI. Písanie veľlkých písmen, 1.3.3 Názvy organizácií, inštitúcií a pod., 8. Názvy spolkov, združení, spoločností, zväzov, politických strán, hnutí, športových, vojenských a iných organizácií, stálych orgánov, cirkevných organizácií a spoločností, uvádza iba jeden príklad so slovom cirkev - "Evanjelická cirkev augsburského vyznania", pričom podstatné meno cirkev je s malým začiatočným písmenom a veľké je len začiatočné písmeno prídavného mena spresňujúceho o akú cirkev ide. Len pre zaujímavosť a porovnanie, v údajne najateistickejšej zemi sveta, v Českej republike, Pravidla českého pravopisu, 2008, http://www.pravidla.cz/vice/psani-velkych-pismen/?kapitola=8 v časti Psaní velkých písmen, III. Typy vlastních jmen podle pojmenované skutečnosti, bod 3, d), uvádzajú: "S malým písmenem píšeme také spojení katolická (římskokatolická) církev, jednota bratrská."Vzhľadom na rôznorodosť postojov uvedených príručiek by ma zaujímalo, či existuje jednotné pravidlo pre písanie označení cirkevných spoločenstiev, alebo či teda "nábožnosť" či naopak "bezbožnosť" pisateľa môže ľubovoľne, resp. podľa stupňa úcty určovať aj pravopis pri písaní veľkých písmen v náboženskej terminológii...?Možno trochu úsmevne podaná otázka, ale v podstate celkom vážna.

Vopred srdečná vďaka za Vaše vyjadrenie a objasnenie.

S úctivým pozdravom Ščepková Mária

 

ODPOVEĎ JAZYKOVEDCOV

Slovenská akadémia vied
Jazykový ústav Ľudovíta Štúra
Panská 26
813 64 Bratislava
http://www.juls.savba.sk/
poradna@juls.savba.sk

Bratislava
7.2.2011

Odpovedáme na Váš e-mail z 25.9.2010

Oneskorene Vám odpovedám na Váš e-mail, v ktorom poukazujete na rozpory v odporúčaniach, ako písať slovo cirkev, resp. slovné spojenie katolícka cirkev, v jazykových príručkách a v materiáli uverejnenom okrem iného aj v zborníku Z problematiky náboženských výrazov v spisovnej slovenčine (Bratislava: Veda 2009).

Materiál uverejnený v citovanom zborníku pod názvom Písanie veľkých písmen v náboženskej terminológii je výsledkom istých diskusií o problematike písania veľkých písmen vo výrazoch používaných v náboženskej spisbe v rámci katolíckej cirkvi. Hoci som uvedený ako spoluautor, o jeho publikovaní som sa dozvedel až po Vašom prvom e-maile z roku 2009, takže som nemal možnosť ovplyvniť jeho podobu (nie som ani členom ZKVS, ako by sa azda mohol niekto domnievať z formulácie uvádzajúcej neusporiadaný súpis výrazov, keďže chýba bližšia informácia o vzniku a schválení materiálu), a až po istom čase som sa k nemu dostal. Toľko na vysvetlenie na úvod k danej problematike.

Čo sa týka problému, či slovo cirkev, resp. slovné spojenie katolícka cirkev písať s malým začiatočným písmenom alebo s veľkým začiatočným písmenom, treba zobrať do úvahy naše základné kodifikačné príručky, ako sú Pravidlá slovenského pravopisu a Krátky slovník slovenského jazyka, ktoré uvádzajú tieto výrazy s malým začiatočným písmenom.

Isté spoločenstvá sa od všeobecných pravopisných odporúčaní uvádzaných v kodifikačných príručkách odkláňajú a uplatňujú vlastné pravopisné pravidlá.
Na ilustráciu môžem uviesť písanie zámen Ti, Tebe, Tvoj, On a pod. v rámci evanjelickej spisby, ak sa tieto zámená vzťahujú na Boha alebo na Ježiša Krista. Tak je to aj s písaním slova cirkev, resp. slovného spojenia katolícka cirkev s veľkým začiatočným písmenom v rámci katolíckej spisby. Iná situácia je s písaním slova cirkev v iných cirkevných spoločenstvách. Nemá to teda nič spoločné s nábožnosťou alebo bezbožnosťou (hoci tieto výrazy v tomto kontexte uvádzate v úvodzovkách).
Naznačený stav v písaní slova cirkev zachytáva najnovší Slovník súčasného slovenského jazyka v jeho prvom zväzku z r. 2006, kde sa pri hesle cirkev pri jeho prvom význame (spoločenstvo veriacich založené Ježišom Kristom) uvádza aj podoba s veľkým začiatočným písmenom.

S pozdravom

PaedDr. Matej Považaj, CSc.
za jazykovú poradňu JÚĽŠ SAV

Jazyková poradňa JÚĽŠ SAV http://www.juls.savba.sk/poradna/index.html poskytuje verejnosti svoje služby na telefónnom čísle +421 2 54431761-2 v pracovných dňoch od 8.00 do 12.00 hodiny a na e mailovej adrese poradna@juls.savba.sk

Páči sa vám tento článok?