Slovo na dnes


Odkazy k Bohu


Odporúčame


Vyhľadávanie na skránke


WEB HELP

  • Google Translate/Prekladač
  • Google Search/Vyhľadávač
  • iGoogle
  • Bookmarks/Záložky


História

uverejnené dňa 12. 04. 2013 | Autor/ka: administrator

Z ČOHO VYCHÁDZAME (Naša história):
Nie organizácia. Nie členstvo. Nie stanovy.  Človek.
Nie ideológia. Nie propaganda. Nie politika.  Boh.
Nie vojna. Nie revolúcia. Nie ťaženie.  Priateľstvo.

"Rodina alebo spoločenstvo nie je nejaká spoločná ideológia, ale odpoveď na spoločnú výzvu." Henri Nouwen

Iniciatívy, a v prvom rade život a vôbec existencia kresťanov s homosexuálnym cítením, stručnejšie povedané tzv. gay-kresťanov (o tomto označení by sa isto dalo diskutovať, a môžeme tak neskôr aj urobiť, dvoj-slovný pojem je však jednoduchší než definície na niekoľko strán), inak tiež povedané (vždy dosť nepresne a neobratne) iniciatívy homosexuálnych či queer či LGBT či pod. kresťanov nie sú výmyslom záludných nepriateľov kresťanstva. Ich “strojcom a hýbateľom“ nie je konšpirácia tajnej svetovlády či antikresťanská “lobby smrti“, ani nejaká záujmová skupina, politická agenda či ideologická propaganda.
 Tie naopak z rôznych strán, zväčša nepriamo, ale aj otvorene, proti tzv. gay-komunite a gay-kresťanom rady útočia a vedú minimálne verbálnu a mediálnu "nekultúrnu vojnu", založenú ako na paranoji a fóbii, tak aj pýche a jednostrannom egolatrickom monológu. Podobne, ako už nie raz rôzne až fašizoidné mentality a aktivity usilovali o "čistotu" viery, národa, spoločnosti, samozrejme podľa selektívnych kritérií úzkej skupiny mocných vplyvných "vyvolených pravoverných vlastníkov jedinej interpretácie jedinej pravdy"...
 Za spontánnym, neplánovaným a nezávislým vznikom spoločenstiev a skupín kresťanov s homosexuálnym cítením po celom svete stojí jedno jediné: Reálne životné príbehy tisícov ľudí, ich bolesti a sklamania, radosti a nádeje. Ich hľadanie svojej cesty, a často jednoducho cesty ako vôbec prežiť pod tlakom neraz neúnosného rozporu. Tým je pre milióny ľudí (viď viac napr. /view.php?cisloclanku=2010080002) fakt, že vo vitálnej hĺbke ich bytosti sa stretajú dve rozporuplne vnímané, neraz až ako nezlúčiteľné prezentované reality - kresťanská viera a tzv. homosexuálna orientácia.
 Pritom slovíčko "homosexualita" je istým spôsobom značne redukujúce, skresľujúce, zjednodušujúce, až zavádzajúce. Výstižnejším pojmom je azda označenie "homofília", keďže v skutočnosti ide o vnútorné vnímanie a cítenie, a celkové založenie bytia a existencie dotyčného človeka.

SADENIE

Základ našej iniciatívy vznikal v srdciach pár podobných osamelých jednotlivcov, ktorí si už od čias svojho pôsobenia v tzv. undergroundovej cirkvi v socialistickom Československu 80-tych rokov 20. stor. mlčky kládli otázku: Ako žiť ako kresťan s homosexuálnym cítením - a nezblázniť sa...?
 Alebo povedané obšírnejšie: Ako zodpovedať základnému Božiemu stvoriteľskému plánu života lásky, keď moja základná schopnosť lásky vraj nezodpovedá Božiemu stvoriteľskému plánu...?
 Nie jeden z tých osamelých mal v srdci túžbu po spoločenstve podobných ľudí, ktorí vo svojej emocionálnej prirodzenosti sú hlboko bytostne orientovaní k láske k osobám rovnakého pohlavia a vo svojej duchovnej prirodzenosti podobne hlboko bytostne orientovaní k osobnému vzťahu s Ježišom. Spoločenstve homosexuálne orientovaných ľudí, pre ktorých je vnútornou potrebou a prirodzenosťou osobná komunikácia s Bohom a vstupovanie do stále väčšej intimity s Ním - teda hlbšie osobné poznávanie a "spracovávanie" jeho Slova a jeho Ducha, podobne ako nám je všetkým vnútornou potrebou a prirodzenosťou byť čo najviac a najbližšie s milovanou osobou.
 V čase celkovej neslobody za tzv. komunizmu, keď chýbala základná spirituálna a kresťanská literatúra, médiá a zdroje informácií, bola tzv. homosexualita tabu v spoločnosti, o to viac v cirkvi. Človeku s homofilným cítením, zvlášť ak bol kresťan, nezostávalo iné, ako učiť sa byť osamelým, tichým a vytrvalým bežcom na dlhé trate púšťou, alebo - vzdať sa úplne. Nie všetci v takých podmienkach vtedy (ale aj neskôr) vydržali ťarchu samoty a paralýzy toho vitálneho zdroja ľudského bytia, akým je schopnosť a potreba milovať a byť milovaný.

KLÍČENIE

Po zmene spoločenských pomerov začiatkom 90-tych rokov sa niekoľkým z týchto ľudí podarilo aj občas stretnúť a otvorenejšie hovoriť o svojich túžbach, ako aj obavách, otázkach a neistotách.
 Niekoľkí z nich začali intenzívnejšie hľadať odpovede a cestu cez už slobodný prístup k rozvoju poznania - štúdium jazykov, aj teológie a psychológie, mnoho literatúry zo sveta, ako aj zahraničné cesty a kontakty.
 Jedným z viacerých povzbudení bolo napr. aj stretnutie zástupcov rôznych skupín gay-kresťanov z Európy - tzv. "Európske fórum LGBT kresťanov" (viď viac http://www.lgbteuropeanforum.org) v Bratislave v roku 1994 a následne účasť Slovákov na ďaľších podobných konferenciách, ktoré sa organizujú každoročne v inom štáte EÚ.
 Viacerí zo slovenských kresťanských hľadačov cesty, ako žiť realitu svojej homosexuality, resp. homofílie, spolu s Bohom, sa na svojej ceste dostali aj k exgay hnutiu, ktorého rôzne združenia vo svete zastrešuje, dnes už aj neslávne známa organizácia "Exodus" (viď viac napr. /view.php?cisloclanku=2008030001 atď.).
 V čase prvotného exgay očarenia na Slovensku v druhej polovici 90-tych rokov tak vznikli, z iniciatívy a pod vedením pár heterosexuálnych katolíckych aktivistov a ich predstavy "pomoci homosexuálom", dve malé exgay iniciatívy - tzv. "Združenie Rieky" v Bratislave a "Linka Valentín" v Košiciach. “Združenie Rieky” sa stalo aj členom medzinárodného exgay hnutia "Exodus".
 Z exgay nadšenia boli v tom období, v roku 1997 a 1998, pod názvom "Kresťanský pohľad na problém homosexuality", v Bratislave zorganizované aj dve značne typické exgay konferencie, to jest ohlasujúce možnosť "zmeny" homosexuála na heterosexuála...
 V samotnom centre záujmu tejto "pomoci", teda medzi homosexuálnymi ľuďmi, dané iniciatívy a snahy však zanechali, dosť pochopiteľne, značné rozpaky, znechutenie, až hlboké obavy, a žiaľ, aj hlboké zranenia. A následne aj nedôveru voči všetkému kresťanskému. (O exgay terapeutickej indoktrinačnej "službe" a podobných iniciatívach u nás i vo svete, ich podstate a následkoch, ideologickom, žiaľ až homofóbnom pozadí, by tiež bolo možné dlho diskutovať, a môžeme tak neskôr aj urobiť.)
 Niektorí z pútnikov na tejto ceste vtedy naivne uverili entuziastickým ilúziám o údajnej možnej všeobecnej, každému prístupnej "zmene" homosexuála na heterosexuála a venovali snahe o dosiahnutie tohto nerealistického cieľa všetku energiu a prostriedky, po mnohé roky a po limity svojho zdravia. Keď sa dostali na hranicu svojich možností, resp. hranicu suicidálnosti, sami sa presvedčili o falošnosti nerealistických nádejí, ktorých ovocím je často až úplná beznádej.
 Strom, ktorého ovocím je smrť, nemôže byť stromom života. Cesta, ktorá ústí v tvrdom múre depresie, anxiety, až rozpadu osobnosti, nie je cestou života, ale slepou uličkou smrti.
 Vo svete je už mnoho ľudí, ktorí sa museli z tej slepej uličky vrátiť - ak chceli byť pro-life, teda ctiť a chrániť život a neskončiť v samovražde fyzickej či psychickej. Bežne sa ich príbehy označujú ako ex-exgay skúsenosti (viď napr. http://www.beyondexgay.com, http://www.exgaywatch.com, /index.php?akce=linky&sekce=21 a pod.)
 Aj na základe ich príbehov a desaťročí omylov vznikla, na Slovensku, žiaľ, ojedinelá, viac ako 200-stránková štúdia, s podrobnou bibliografiou, pod názvom "Homosexualita, cesta transcendencie? Krátka štúdia o kresťanskom prístupe k realite homosexuálnej orientácie." (viď napr. /view.php?cisloclanku=2004120002, /view.php?cisloclanku=2009030021). Už nie jeden čitateľ sa pýtal na jej prípadné druhé vydanie, i keď, pravda, nutne prepracovné a doplnené o ďaľšie fakty a ľudské príbehy, ktoré nám môžu pomôcť nebyť hlúpymi, to jest poučiť sa na chybách druhých... Aj keď, nie každý sa poučiť chce.


RAST

Začiatkom nového tisícročia sa zopár, mohli by sme povedať slovenských ex-exgay kresťanov, tiež odhodlalo vytvoriť spoločenstvo. Pridali sa aj iní ľudia, či už veriaci alebo aj hľadajúci, ktorí z rôznych príčin neboli členmi nijakej náboženskej obce. Obidve "podskupiny" mali už za sebou užitočné skúsenosti z rôznych zdrojov a v rôznych oblastiach. A hlavne túžbu po spoločenstve, ako aj po zmene vnímania veriacich homosexuálnych ľudí v rámci slovenskej spoločnosti. V prvom desaťročí 21. stor. sa tak do povedomia verejnosti u nás dostala iniciatíva gay-kresťanov známa pod menom "Medzipriestor".
 Práve tak sa homosexuálny kresťan neraz cíti, ako v priestore "medzi" - akoby neraz nepatril nikam a nikde nenachádzal svoj domov, ani v kresťanskom spoločenstve, ani v tzv. gay-komunite. Stavať mosty sám v sebe a v spoločnosti totiž vyžaduje trpezlivosť a odhodlanie čeliť mnohému nepochopeniu. Ničiť a rúcať je omnoho ľahšie, než budovať. Resp. stavať izolujúce a rozdeľujúce obranné valy a múry je akosi jednoduchšie, a pre mnohých príťažlivejšie, než mravenčia práca na vytváraní mostov a spojení.
 Jednou z inšpirácií pre "Medzipriestor" bolo aj spoločenstvo podobného názvu "Zwischenraum" (http://www.zwischenraum.net), ktoré pôsobí hlavne v nemecky hovoriacich krajinách. Povzbudením však boli aj iné príbehy iných ľudí, napr. z Veľkej Británie zo spoločenstva "Courage" (http://www.courage.org.uk), z USA "Soulforce" (http://www.soulforce.org), z Austrálie "Freedom to be" (http://www.freedom2b.org), atď.
 Ľudia z okruhu "Medzipriestoru" sa zúčastnili aj viacerých zahraničných stretnutí a gay-kresťania zo zahraničia zas navštívili Slovensko. Priateľské kontakty sa rozvinuli s anglofónnym aj frankofónnym svetom, a s viacerými ďaľšími spoločenstvami (viď napr. /index.php?akce=linky).
 Vytvorila sa slovenská internetová stránka, viedli sa zaujímavé podnetné online aj osobné diskusie, rozšírili sa kontakty priateľov a vybudovala sa aj pomerne hodnotná súkromná knižnica zaujímavej, zväčša zahraničnej literatúry aj filmov (viď napr. /showpage.php?name=pramene).
 Obdobie "Medzipriestoru" bolo obdobím intenzívneho učenia sa, hľadania, pokusov, omylov, návratov, aj odchodov. V každom prípade to pre gay-kresťanov na Slovensku bolo obdobie plodné, pôrodné, tvorivé, ktoré prinieslo svoje ovocie. Zároveň to ale nebolo obdobie bezchybné a nekonfliktné, skôr naopak, bolo aj dosť mladistvé, búrlivé, i "bojovné". Aj preto by sme tu radi vyjadrili ospravedlnenie a prosbu o odpustenie každému, kto sa niekedy zo strany "Medzipriestoru" cítil byť zranený či pohoršený. Nie vždy sa dá zraneniu a pohoršeniu vyhnúť, veď sám Ježiš bol pre mnohých nepochopenou provokáciou a pohoršením. On sám neraz ostro a "bez vreckovky" kritizoval farizejov, dvojtvárnych hierarchov, náboženských aktivistov s "dvojitým metrom" a zákonníckych obhajcov litery a zákona bez ohľadu na Ducha a človeka. Podobne sa neraz nedá vyhnúť ani konfliktom, vzájomnému nesúhlasu, rôznosti, odlišnosti a inakosti. Predsa len, kresťan by sa asi vždy mal vyhnúť neláske.


ZRENIE


V druhom desaťročí 21. stor. sa iniciátori "Medzipriestoru" už skôr, dosť pochopiteľne, venujú súkromiu, a vynára sa nová generácia gay-kresťanov, ktorá hľadá svoju cestu a svoj priestor. Priestor, kde by každý mohol bez obáv, v dôvere, tvorivo dať kus zo seba, taký, aký je - to dobré i nie dokonalé, a prijať to, čo potrebuje - teda prijať hlavne iných, takí, akí sú... Pritom pojem "generácia" je skôr obrazný, ide nie o vek, ale o životné smerovanie, zmýšľanie, očakávania, túžby, postoje srdca i mysle.
 Sú medzi nami ľudia rôzni, s rôznymi skúsenosťami a životnými cestami, i s rôznym chápaním Slova. Netvoríme jednoliatu, direktívne riadenú skupinu. Naopak, sú a môžu byť medzi nami a v kontakte s nami gay-kresťania z rôznych cirkví i bez cirkví, s rôznym porozumením Biblii a z rôznych tradícií, s rôznymi postojmi a príbehmi, avšak - vo vzájomnej úcte k našim rôznostiam, inakostiam, i k prípadným vzájomným nesúhlasom či nepochopeniam. Láska nevylučuje rôznorodosť, rozličnosť nebráni láske.
 Ide o spontánne, priateľské, neformálne, kreatívne, online či osobné stretávanie, spoločenstvo, "sieť" gay-kresťanov na Slovensku, bez "mena a pečiatky" (a možno by bolo aj dobré, keby takým vo svojej podstate aj ostalo - založeným na obsahu, nie obale, na vzťahoch a Vzťahu, nie na forme a formalitách). Online či osobné spoločenstvo otvorené pre kresťanov a Boha hľadajúcich ľudí, ktorí prežívajú svoj stav ako zodpovedajúci či blízky tomu, čo sa označuje (akosi vždy dosť nepresne a neobratne, len ako slovná “pomôcka a barlička“) ako homofilný, homoemotívny, homoerotický, homosexuálny, bisexuálny, intersexuálny, nejasný, transgender- & trans- sexuálny, a pod. Aj tých, čo žijú v partnerských vzťahoch, aj tých, čo po nich zatiaľ iba túžia, aj tých, ktorí sa slobodne a dobrovoľne rozhodli odpovedať na svoje osobné a jedinečné povolanie a charizmu žiť život bez partnerstva, či tých, ktorí svoju cestu a životné povolanie ešte len hľadajú.
 Ako sa naša iniciatíva rozvinie do budúcna - to závisí ako od podnetov "zhora" - od Božieho Ducha a jeho hlasu v intimite svätyne nášho svedomia, tak aj "zdola", od konkrétnych potrieb, ohlasov a inšpirácií konkrétnych ľudí a ich príbehov.


ZDROJE

Čo sa týka "našej" teológie, filozofie, doktrinálnej pozície, opäť, nie sme nijaká uniformná, centrálne riadená organizácia, s nejakou jednotnou členskou základňou, jednotnými stanovami, či jednotnou ideológiou. Sme spontánne spoločenstvo priateľov z rôznych zázemí a s rôznymi skúsenosťami a cestami, takže niečo ako "naša" teológia, filozofia, pozícia, vlastne ani nejestvuje.
 Existuje postoj Jana, Joža, Miša, Tomáša, Juraja, Petra, Lukáša, Evy, Márie, Petry, Kamily, Aleny, atď. Inak by každý z nás musel vyplniť podrobný niekoľkostránkový dotazník, resp. dostať zopár hodín na písanie či rozprávanie, aby sa vyjadril za seba. Aj tak by každý asi skôr mohol hovoriť o svojom príbehu, než o svojej "teológii" či "doktríne". A vtesnať príbeh do slov, naviac do odbornej teórie a terminológie, nie je ľahké a rýchle, a nie vždy vôbec možné. A naviac, tie príbehy stále pokračujú a rozvíjajú sa, takže kto vie, v akej pozícii bude ten-kto z nás o životnú etapu neskôr?
 Ako kresťania asi všetci máme isté spoločné ciele: prehlbovať/rozvíjať, rásť/umenšovať, dozrievať/napĺňať, formovať/zbudovávať (atď.) svoju osobnosť/bytie a povolanie/poslanie a naše vzťahy v Bohu, deliť sa o otázky/poznanie, neistoty/skúsenosti, pozitíva/negatíva, a nájsť oporu & byť oporou druhým.
 Túžba prichádzať sám a spolu s druhými čo najbližšie a stále bližšie k Ježišovi, ku vzťahu s Ním, k intimite s Ním, k zaľúbenosti do Neho je asi to prvoradé, čo nás spája. Potom, po vytvorení vzťahu s Ježišom, sa môžu diať "zázraky". A čo tie "zázraky" sú, to nechávame na Bohu, nehráme sa na jeho hovorcu.
 Nie sme ani cirkevnícki úradníci, či zákonnícki predpisovatelia osobného individuálneho celoživotného povolania, neosobne, neslobodne, plošne pre miliónovú "masu" neznámych ľudí štýlom "o nich bez nich", aj bez ich osobného slobodného súhlasu a charizmy k osobitnej životnej ceste.
 Nie sme ani "charizmatickí" liečitelia homosexuality, či skôr magickí, resp. ideologickí účeloví pseudoterapeuti, ktorých cieľom je uviesť gayov do heterosexuálneho zväzku s ručením obmedzeným, a aj to s cieľom použiť, resp. zneužiť ich intímny zápas na svoju politickú propagandu.
 Mnohoročné skúsenosti z celého sveta totiž, neraz tragicky, dokazujú, že obe vnútené zmanipulované cesty nesú spravidla nie dobré ovocie. A Ježiš sám vraví, že po ovocí sa pozná kvalita a hodnota stromu.
 Čo nám je spoločné, je to podstatné - osobný vzťah s Bohom v Ježišovi a túžba ten vzťah rozvíjať.
 A zároveň asi aj istá "nedokončenosť", "nedoriešenosť", "nedopovedanosť", keby však prístup do kresťanskej rodiny mali len "doriešení" ľudia, kto vie, či okrem Jeziša by v cirkvách aj niekto iný ešte bol.

CIELE

Chceli by sme byť otvoreným, pokiaľ možno nielen internetovým spoločenstvom a "priestorom", kde by sa mohli stretávať a komunikovať rôzni ľudia, ktorých spája ako prežívanie neheterosexuálnej orientácie, tak aj túžba rozvíjať vieru v Boha, žiť intimitu s Bohom, ale aj prijatie seba i druhých v plnosti. Túžba nájsť priateľov, s ktorými možno zdieľať radosti i starosti života, a rozvíjať plnohodnotné, zdravé a zrelé vzťahy. A tak nájsť aspoň istý duševný i duchovný domov a zázemie. Nájsť miesto, kde možno byť úplne otvorený a prežiť prijatie a porozumenie.
 Zdieľame túžbu po spoločenstve, ktoré by vytváralo atmosféru vzájomnej dôvery a pokory, načúvania a pozornosti, nehy a nenásilia, empatie a porozumenia. Spoločenstve, kde by nešlo o presviedčanie sa o názoroch, ale o podelenie sa o prežívanie, kde by nevládlo teoretické poučovanie, ale vzájomné zdieľanie životných ciest, kde by cieľom nebol triumfalistický infantilný marketing o "úspechu, víťazstve a prekonaní ťažkostí", a to akoby boli už iba vecou minulosti, ale kde by sa každý mohol zrelo, s pocitom bezpečia, diskrétnosti a prijatia podeliť o svoju malosť a slabosť, a o svoje reálne aktuálne problémy, bolesti, pády, neúspechy, strachy a prehry. Nemôžeme mať odpovede na všetko, môžeme si ale byť navzájom oporou.
 Radi by sme vytvárali aj mosty medzi spoločenstvom veriacich a gay-komunitou a priestor pre nám podobných ľudí - ktorí akosi nenachádzajú prijatie a porozumenie či vnútornú slobodu ani v kresťanskom a ani v gay spoločenstve. Túžime po spoločenstve, ktoré by prispievalo k zmierneniu nedôvery a nepriateľstva gay-komunity voči kresťanstvu, a ktoré by sa pokúsilo v duchu zmierenia i pokánia napraviť neevanjeliové nepriateľstvo kresťanstva k ľudom homosexuálne orientovaným. Spoločenstve, ktoré by napomohlo rozptýleniu homofóbnych predsudkov i predsudkov voči kresťanstvu, a ktoré by prispievalo k odstraňovaniu nepochopenia, neznalosti, čiernobielych videní, skreslenia a stereotypov - na oboch stranách.
 Každý z nás, i vás, k tomu môže prispieť podľa svojho vlastného presvedčenia, svojím špecifickým spôsobom, využívajúc pritom talent a schopnosti, ktoré dostal od Boha.

PROSTRIEDKY

Radi by sme naďalej vytvárali virtuálny priestor, na ktorom by každý záujemca našiel výber z informačných aj formačných materiálov týkajúcich sa oblasti "homosexualita, kresťanstvo a viera v Boha". Radi uverejníme nové vhodné texty, zamyslenia, správy, oznamy, informácie, preklady, poviedky, poéziu, a pod.
 Popri hlavnej "materskej" webstránke "Homosexuálni kresťania a im blízki", otvorenej pre vyjadrenie a prezentáciu rôznych gay-kresťanských aktivít a skupín na Slovensku, sa pokúšame vytvoriť aj "dcérsku" podstránku "Priestor pre priateľstvo, zoznámenie a komunikáciu" , ešte voľnejšie k dispozícii pre slovenských gay-kresťanov, ich iniciatívy, spoločenstvá, aj jednotlivcov. Ide o pokus o otvorený "komunitný komunikačný network", zároveň však diskrétny, neverejný, len pre registrovaných, tak trochu akoby kombináciu sociálnej siete, blogov, zoznamky, inzercie, oznamov, diskusného fóra, a pod.
 Samozrejme, snaha a túžba je sa stretávať aj osobne, aj pravidelnejšie, okrem voľnej diskusie aj s vhodným duchovným programom, podľa možností a okolností, a podľa vôle, nápadov a inšpirácii záujemcov - teda program, dianie a vývoj stretnutí môže závisieť aj od vás. O stretnutiach budeme priebežne informovať, resp. môžete sa o nich informovať cez naše kontakty (viď viac /showpage.php?name=kontakt).
 Vzhľadom na rôznosť našich životných etáp i etáp nášho "coming-outu", nikto, prichádzajúci s dobrou vôľou, nemusí ani pri osobnom stretnutí udávať plné meno, pokojne môže ostať pod pseudonymom. Od všetkých sa očakáva férová diskrétnosť, nie pre utvorenie "tajnej spoločnosti", ale pre vytvorenie bezpečného priestoru dôvery, prijatia, slobody a otvorenosti.
 Veríme však, a radi by sme tomu aj napomohli, že postupne aj na Slovensku, aj vo Východnej a Strednej Európe, bude menej predsudkov, neznalosti a strachu z inakosti, aby nikto nemusel žiť pod chorobnou maskou anonymity či v nezdravej ubíjajúcej rozpoltenosti svojej "verejnej a súkromnej" osobnosti.
 Prostredníctvom našich kontaktov (viď viac /showpage.php?name=kontakt) sa môžete pridať ku komunikácii, diskusiám, výmene názorov a informácií napr. aj v online-skupine "Christian Queer Friendly" na slovenskej LGBT sociálnej sieti "Queer People", alebo v užšej email-skupine (tzv. mailing list), či v rámci gay-kresťanských debát na "Pokeci".
 Ďalej chceme rozvíjať aj naše kontakty a priateľstvá s gay-kresťanmi a podobnými iniciatívami v zahraničí; sú možnosti aj pravidelnejšej účasti na stretnutiach napr. v Českej republike, ale aj na občasných akciách na vzdialenejších miestach.
 Neodmietame ani komunikáciu s cirkevnými aj politickými predstaviteľmi, kresťanskými aktivistami, či zástupcami médií, ktorí by mali záujem nás prijať, počúvať, a viesť konštruktívny dialóg, bez sledovania svojej agendy a svojich a priori stanovísk, teda v skutočnom vzájomnom počúvaní a otvorenosti pre poznávanie aj iných než svojich pohľadov, otázok a príbehov.
 Pritom túžime niesť pokoj a zmierenie, pôsobiť cestou nenásilia a úcty ku každému človeku, chrániť život a kultivovať naše vzťahy a vzájomnú komunikáciu aj s tými, ktorí zdieľajú odlišný názor či majú iné skúsenosti.
 Nebudeme sa ale zdráhať toho, aby sme otvorene a verejne prejavili svoj nesúhlas v prípade, že budú homosexuálni ľudia akýmkoľvek spôsobom napádaní a znevažovaní alebo budú verejnosti v tejto oblasti podsúvané skreslené, zavádzajúce, falošné, prekrútené a ubližujúce informácie.
 Vieme, že pre niektorých sme a budeme "pseudo-kresťanmi", ak nie rovno diablom vedenými zločincami. Vieme, že sme a budeme aj očierňovaní a obviňovaní. Nuž, ak treba, nastavíme aj druhé líce, a súd prenecháme Bohu. Modliac sa a parafrázujúc Janu z Arku, údajnú zblúdenú heretičku, umučenú (o storočia neskôr svätorečenú) cirkevným súdom, hierarchami a teológmi: "Ak nie sme v pravde, nech nás Boh do nej uvedie. Ak v nej sme, nech nás v nej uchová."
 Nemáme patent na pravdu. Máme ale overené skúsenosti a príbehy svoje i mnohých iných zo sveta. A dobrú vôľu pravdu hľadať, priznať si aj omyl, ale aj na omyl poukázať, a spoločne sa učiť byť učeníkmi.
 Nechceme sa stavať do pozície "my verzus oni", vyvolávať nepriateľstvo, či nechať sa zatiahnuť do polarizácie a "boja proti"... Nechceme sa ale nečinne prizerať demagogickej lži a propagandistickému zavádzaniu vzhľadom na fakty o homosexuálnych ľuďoch, o "liečbe" homosexuality, o "hrozbe", ktorou vraj homosexuáli sú, a pod. Nemôžeme totiž nečinne sledovať správy o samovraždách, i vraždách, šikanovaní a útokoch na neheterosexuálnych ľudí vo svete, vo svete tvrdosti, nepochopenia, lži, farizejstva a zákonníctva, a deformovania viery na ideológiu a demagógiu...

CESTA

Chceli by sme, aby si veriaci i hľadajúci homosexuálni ľudia na Slovensku mohli sprostredkovať a rozvíjať "spolupútnictvo" na našej spoločnej dobrodružnej ceste. Kompasom nám je vedomie, že Boh nás miluje, prijíma takých, akí sme, a vedie a formuje, aby sme boli tým, čím máme byť - v Jeho očiach, nie ako bábky na šnúrkach, ale ako partnerov, na ceste neustálej premeny z otroctva strachu, masiek, zohnutosti pod pohľadmi druhých, do sviežosti slobody Božích detí. Z našej strany chceme žiť svoj život pred Ním zodpovedne, s láskou a s úctou k Nemu, k sebe, k životu, k stvoreniu a k druhým ľuďom.
 Radi by sme boli poslami Dobrej správy Ježiša Krista a otvárali srdcia pre jeho Evanjelium - Dobrú zvesť o pokoji, zmierení a naplnení v Božej a ľudskej láske. Je ale zbytočné, aj kontraproduktívne, presviedčať a nútiť ľudí, navyše zákonmi či iným nátlakom zvonka, aby žili podľa kresťanského presvedčenia - ak sami ešte či už nemajú to kresťanské presvedčenie – osobný vnútorný vzťah s Kristom a jeho Dobrou zvesťou.
 Neraz sa kresťania akosi snažia o "evanjelizáciu naopak" - do vyčerpania seba i druhých hlásajú, čo všetko by ľudstvo malo konať pre Boha a podľa Boha - bez toho, aby to "ľudstvo" poznalo, čo Boh pre nás všetkých urobil, ba aj bez toho, aby vôbec poznalo Boha. A to hlavne v zmysle biblického poznania, ktorým je intimita, zaľúbenosť, milenecký, partnerský vzťah.
 Kresťanskí politici, moralisti, aktivisti, jednostranným monológom bez načúvania, recitujú masám svoje zoznamy toho, čo všetko by spoločnosť mala plniť a vykazovať podľa kresťanskej morálky, a akosi celkom zabúdaju na to, že očakávajú kresťanský život od ľudí, ktorí vlastne nepoznajú Krista. Postavené na hlavu... Aj podľa Ježiša, dom stavaný na piesku, resp. od strechy miesto základov, môže byť peknou fasádou, šikovnou kulisou, ale skutočne neobstojí.
 Rozvíjať intímny ľúbostný vzťah s Bohom je našou cestou, na ktorej hľadáme, padáme, aj blúdime, zastavujeme sa, odbočujeme, či aj sa vraciame, aby sme znovu začínali. Vždy ale v úprimnosti srdca, ktorého úmysly vidí a správne súdi iba Boh. Jeho milosrdenstvo v Jeho pravde a Jeho pravda v Jeho milosrdenstve je našou nádejou.

SPOLUPRÁCA

Naša iniciatíva je tak len jednou z mnohých spontánnych iniciatív homosexuálne orientovaných kresťanov, ktoré nezávisle vznikali a vznikajú vo svete - z rôznych denominácií, cirkví, kongregácií či nedenominačných kresťanských spoločenstiev, pod rôznymi menami, aj bez mien.
 Napr. GCN - Gay Christian Network (http://www.gaychristian.net) pôvodne z USA, má už v mnohých krajinách sveta spolupracujúce online Gay-Christian skupinky (http://www.gaychristian.net/community/gcn_groups_list.php), v ktorých je možné po registrácii komunikovať s priateľmi z celého sveta na rôznych zaujímavých online fórach. Stretávajú sa tak a priateľsky komunikujú gay-kresťania z rôznych strán, aj tí, čo žijú v partnerských vzťahoch (tzv. "side A" - strana A), ako aj tí, ktorí sa slobodne a dobrovoľne rozhodli odpovedať na svoje osobitné povolanie a charizmu žiť v celoživotnom celibáte (tzv. "side B" - strana B).
 Pritom sa obe strany nechápu ako nepriatelia či opozícia, tou sa najčastejšie stávajú v hlavách a úsilí ideológov a demagógov, ktorým ide o ich politiku, a nie o homosexuálnych ľudí. Gay-kresťania zo "strany A" a "strany B" nevstupujú proti sebe do boja a polarizácie, naopak snažia sa jeden druhého pochopiť a hlavne rešpektovať slobodu, svedomie, čas, vývoj a osobné povolanie každého človeka.
 Európska skupinka v rámci GCN (http://www.gaychristian.net/local/europe.php) po niekoľkých rokoch prerástla už do samostatného projektu Gay Christian Europe (http://www.gaychristian-europe.com). Jej internetová verzia v Češtine (http://www.gaychristian-europe.com/index-cz.php) je už na svete. Postupne sa na stránke sprítomňuje LGBT-kresťanský európsky priestor aj v Slovenčine. (http://www.gaychristian-europe.com/index-sk.php).
 Aká bude naša ďaľšia miestna i zahraničná spolupráca uvidíme, podľa potrieb, ohlasov, okolností, a možností. Ako už bolo povedané, nejde nám o riadenú členskú organizáciu či centrálne plánovanú aktivitu. Ako sa naša - vaša iniciatíva bude vyvíjať - to zavisí napr. aj od vás, návštevníkov našej web stránky, vašich ohlasov a inšpirácií.
 Okrem Božích podnetov "zhora" v srdci každého z nás, sa naša aktivita a úmysly vytvárajú výlučne "zdola", od a cez obyčajných ľudí, na základe ich osobných potrieb a z ich osobných životných príbehov.
 Horčičné zrnko rastie, aj keď nebadane a za noci, aj keď udupávané, či bez vlahy a bez opory vo svete. Oporu, ktorou mu je Boh, mu nikto vziať nemôže.
 Potešíme sa každému, kto by sa rád pridal, či už osobnejšie alebo online, k našej spoločnej ceste, rastu, hľadaniu, uvažovaniu, modlitbe, tvorbe a aktivitám. Vitaj, kto prichádzaš s úmyslom pokoja.

PS.

Aj pre tento úvod platí, čo už bolo povedané - nie sme organizácia, nie sme nikým riadení, financovaní či zostavovaní, a niečo ako "naša" teológia, pozícia, doktrína nejestvuje. Existuje postoj Jana, Joža, Miša..., ich príbehy a ich priateľstvo.
 Tak aj každý text na tejto web stránke, aj úvod, je v prvom rade vyjadrením konkrétneho autora v konkrétnom čase, či už podpísaného menom, pseudonymom, skratkou, s konkrétnym dátumom. Iní z nášho okruhu môžu veci vnímať inak, inak by ich asi aj vyslovili, a to možno inak pred pár rokmi, než dnes. To prosíme brať do úvahy aj pri čítaní, interpretovaní a či citovaní z našich textov.
 Neexistuje nijaký hovorca gay-populácie - práve tak, ako neexistuje hovorca heterosexuálnej populácie, veď by to aj museli byť hovorcovia miliónov a miliárd ľudí, čo je nereálne. Sme iba niekoľkými z nich, z vás. Spoločenstvo priateľov. Vitajte.

 

"Každá ľudská intimita nachádza svoj najhlbší zmysel a naplnenie,
keď je zakúšaná a prežívaná ako účasť na intimite samotného Boha."

Henri Nouwen

Páči sa vám tento článok?